I 2015 ble det gitt grønt lyst for dumping av gruveslam og giftige kjemikalier i Førdefjorden. Da reagerte vi.

Kunde

Neptune Network

Jobb

Identitet / Web

Web

www.reddfjorden.no

I 2015 fikk Nordic Mining tillatelse til å dumpe 6 millioner tonn gruveslam og kjemikalier årlig i Førdefjorden. Førdefjorden er en av Vestlandets reneste fjorder og har status som nasjonal laksefjord. Deponeringen vil medføre at tungmetaller, som kvikksølv, bly og sink, og giftige kjemikalier, som svovelsyre, natriumsilikat og fosforsyre, dumpes rett i fjorden.

Beslutningen ble tatt i Oslo. Derfor reiste vi de drøye 1000km t/r Førdefjorden for å bringe rent Førdefjordvann til Stortinget.